Trang trí rèm cửa nhà hàng

Chọn vật liệu Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc

Sofa cao cấp nhập khẩu hcm

Tính ổn định nhiệt Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc
Khi nhiệt độ thay đổi, tính quánh, tính dẻo của bitum tlnty đổi. Sự thay đổi đó càng nhỏ, bitum có tính ổn định nhiệt càng cao.
Tính ổn định nhiệt của bitum phụ thuộc vào thành phíỊ hóa học của nó. Khi hàm lượng nhóm atfan tăng, tính ổn định nhiệt của bitum tăng, hàm lượng nhóm atfan giảm tính clirt này giảm xuống.
Bước chuyển của bitum từ trạng thái rắn sang trạng tli quánh rồi hóa lỏng, và ngược lại, từ trạng thái lỏng sang trạng thái quánh, rồi hóa rắn xảy ra trong khoảng nhiệt độ nhất định. Do đó tính ổn định nhiệt của bitum có thể biểu thị khoảng nhiệt độ đó. Khoảng biến đổi nhiệt độ, kí hiệu là bước xác định bằng công thức sau : Trị số nhiệt độ hóa mềm của bitum ngoài việc dùng để xác định khoảng biến đổi nhiệt độ T, nó còn có ý nghĩa thực tiễn lớn. Trong xây dựng đường, người ta thường dùng bitum rải mặt đường, do đó khi gặp nhiệt độ cao, nếu Tm không I thích hợp, bitum có thể bị chảy lam chò mặt đường có dạng lun sóng, dồn đống… trở ngại I ho xe cộ đi lại.
Vì vậy, nhiệt độ hóa mềm là một chỉ tiêu kĩ thuật dế đánh giá chất lượng của bitum. Nhiệt độ hóa mém của bitum được xác định bằng dụng vòng và bi
2. Tính hóa già cùa bitum
Do ảnh hưởng của thời tiết mà tính chất và thành phán hóa học của bitum bị thay đổi. Người ta gọi sự thay đổi đó sự hóa già của bitum. Nguyên nhân của hiện tượng đó là lượng của nhóm atfan tăng lên.
Sự bay hơi của nhóm chất dầu cũng làm tính quánh vrt tính giòn của bitum tăng lên, làm thay đổi cấu tạo phân tử, tạo nên các hợp chất mới. Quá trình hóa già của bitum sẽ dán đến quá trình hđa già của bê tông atfan. Độ giòn cao của biturn làm xuất hiện các vết nứt trong lớp phủ mặt đường, tăng quá trình phá hoại do ăn mòn. Quá trình hóa già của lớp phủ đường cđ thể chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 cường độ tính ổn định biến dạng tăng. Giai đoạn 2 bitum bắt đẩu, cấu trúc thay đổi, làm lớp phủ bị phá hoại. Tuy vậy, sự già của bitum phát triển chậm – thường sau 10 năm sử dụnit, sự hóa già mới ỏ mức độ cao. Tính hóa già cđ thể xác định ngay tại hiện trường hoặc bằng mẫu thử thí nghiệm trong buồng khí hậu nhân tạo.