Trang trí rèm cửa nhà hàng

Công ty Thiết kế nhà hàng phong cách Nhật

Giường ngủ giá rẻ tphcm giá 1 triệu

Ngoại trừ việc phán đoán hình dáng tốt xấu của bản trạch, Công ty thiết kế nhà hàng còn đi sâu hơn một bước, đọ là phối hợp hình dáng các vật thể của hoàn cảnh chung quanh để quyết định sự hưng suy của tòa nhà. Phương pháp thẩm định là dùng nguyên lý ngũ hành sinh khắc chế hóa làm tiêu chuẩn. Thông thường mà nói, quan hệ ngũ hành giữa tòa nhà với vật thể hoàn cảnh chung quanh không ra ngoài năm tình huống dưới đây:
1/ Sinh cuộc:
Sinh cuộc là cuộc sinh ta. Tức thuộc tính ngũ hành của bản trạch được thuộc tính ngũ hành của vật thể hoàn cảnh chung quanh sinh vượng. Thí dụ như nơi ớ của bản thân thuộc thổ, tòa nhà đôi phương thuộc hỏa, đó là khách hỏa sinh ta thổ vậy, trường hợp này luận cát, chủ về công việc thuận lợi.
2/ Sát cuộc:
Sát cuộc là cuộc khắc ta. Tức thuộc tính ngũ hành rủa nơi bản thân cư trú bị thuộc tính ngũ hành của vật thể hoàn cảnh chung quanh khắc chế. Thí dụ như nơi ở của bản thân thuộc thổ, tòa nhà đối phương thuộc mộc, đó là khách mộc khắc ta thổ vậy, trường hợp này lnạn hung, chủ về công việc chao đảo, không ổn định.
3/ Tiết cuộc:
Tiết cuộc là cuộc làm ta phải tiết khí để làm sinh vượng đối phương. Tức thuộc tính ngũ hành của nơi bản thân cư trú bị thuộc tính ngũ hành của vật thể lioàn cảnh chung quanh làm cho hao tốn sinh khí. Thí dụ như nơi ở của bản thân thuộc mộc, tòa nhà đối phương thuộc hỏa, đó là khách hỏa làm ta mộc hao vậy, chủ về thân thể nhiều bệnh, tài vận hao hụt.