Trang trí rèm cửa nhà hàng

Kinh nghiệm trang trí nội thất nhà hàng

Khái niệm chung
VLCN để bảo vệ bễ mặt có nhiệt độ âm hoặc dương (nhA hơn 100°C) được lựa chọn theo hệ số dẫn nhiệt ở 25°c ; td 100°c đến 600°c – theo hệ số dẫn nhiệt ở 125°c ; còn lớn hun 600°c – theo hệ số dản nhiệt ở 300°c.
Hệ số dẫn nhiệt của các nhóm vật liệu được giới thiệu li bảng 12-1.
Cấu trúc của vật liệu cách nhiệt Trang trí nội thất nhà hàng
Khả năng cách nhiệt của vật liệu không những phụ thur vào độ rỗng mà còn vào đặc tính của lỗ rỗng, sự phân bố, klo thước và mức độ đóng kín của chúng. Không khí khô ở tran thái tĩnh trong các lỗ rỗng nhỏ khép kín có hệ số dẫn nhịi rất nhỏ (ở 20°c – 0,020 kCal/m.°C.h). Tuy nhiên độ dẫn nhiệt của các lớp không khí tăng lên đáng kể khi tàng chiểu dầy của nó. Việc truyền nhiệt qua không khí sẽ thực hiện bằng dẫn nhiệt Ad, bàng đói lưu Ad và bằng bức xạ Ab. Vì vậy hệ số dẫn nhiệt tương đương của lớp không khí A( sẽ được tính bằng công thức
At = Ad + Ađ + Ằb
Hình 12-1 chỉ ra mức tăng độ dẫn nhiệt của lớp không khí tmng đối lưu và bức xạ theo mức tăng chiều dày của lớp không khí. Vì vậy để tâng độ cách nhiệt, trong công nghệ VLCN người ta cô gắng tạo rỗng cho vật liệu có dạng lỗ tổ ong nhỏ vá lớp khí mỏng nằm giữa những lớp sợi. Tính cách nhiệt của vật liệu còn phụ thuộc vào ti lệ giữa ể tích không khí trong các túi (lỗ rỗng kín) và thể tích chất trong một đơn vị thê’ tích vật liệu. Lớp chất rắn bọc các I khí càng mỏng, tính cách nhiệt càng tốt. ở những vật liệu p có khối lượng thể tích rất nhỏ, thể tích khí trong vật liệu M và tính cách nhiệt của nó lớn đến nỗi vai trò của chất rắn sự truyền nhiệt trở thành không đáng kể ; những vật
liệu như vậy cđ hệ số dẫn nhiệt xấp xi bằng hệ số dẫn nhiệt của không khí (thí dụ mipo).
Việc tạo rỗng cho VLCN có thể được thực hiện bằng cách dùng phụ gia tạo bọt và tạo khí để tạo ra cấu trúc rỗng tố ong, trong sản xuất bê tông tổ ong, trộn với lượng nước dư thừa để chế tạo hỗn hợp tạo hình, dùng phụ gia chảy trong sản xuất vật liệu gốm, tạo bộ khung sợi trong sản xuất vật liệu sợi vô cơ hoặc hữu cơ.