Trang trí rèm cửa nhà hàng

Trang trí nội thất nhà hàng hợp lý

Tính chất hóa lí của chất kết dính hữu cơ Trang trí nội thất nhà hàng
Độ phân cực. Độ phân cực đặc trưng bằng các tính chất vật lí khác nhau như : sức căng bề mặt, sự thấm ướt nhựa, tính dẫn điện, v.v…
Độ phân cực a được biểu thị bằng tỉ lệ giữa độ hòa tan của chất kết dính hữu cơ trong dung môi là chất phân cực và chất không phân cực :
A
a ~ B ’
trong đó : A – độ hòa tan của bitum và guđrông trong rượu mêtilic, % ;
B – độ hòa tan của bitum và guđrông trong benzen, %.
Độ phân cực của bitum dấu mỏ từ 5 – 35%, bitum đá dầu từ 50 – 70%, guđrông than đá từ 45 – 95%.
Độ phân cực (,hệ số hòa tan) của bitum cao dẫn đến sức Bồng bể mặt lớn, chất kết dính sẽ liên kết tốt với vật liệu khoáng.
Sức căng be mặt. ở nhiệt độ 20 – 25°c sức căng bề mật cùa bitum 35 erg/cm2. Việc xác định sức câng bễ mặt của bitum khá phức t.ạp, vì vậy theo để nghị của viện sỉ P.A. Rebinđer, có thể xác định độ hoạt tính bể mặt của nó, thông qua độ hòa tan của bitum vào nước làm giảm sức căng bề mặt ở mặt phán t liia của nước với bitum. Độ hoạt tính bễ mặt của bitum càng cao, khả năng hòa tan vào nước càng lớn. Độ hoạt tính bề mặt lìa bitum cao hay thấp phụ thuộc vào độ phân cực của các phân tử.
Các phân tử của chất hoạt tính bể mặt bao gổm phẩn không BỔ cực là những gốc hyđrocacbua, thí dụ CH3 – CH2 – CHT và phẩn có cực tính như – COOH, – OH, – NH2, – SH… Khi I rộn hai chất lỏng có cực và không cực với nhau, ở mặt phân chia hai chất lỏng các phần tử của chất hoạt tính bể mặt sẽ ilỊnh hướng theo một quy luật nhất định : nhóm có cực của phân tử hướng vào chất lỏng phân cực, còn nhóm không có cực III hướng vào chất lỏng không phân cực. Lượng chất cđ cực (rong chất dính kết có ảnh hưởng lớn đến khả năng thấm ướt