Trang trí rèm cửa nhà hàng

Trang trí nội thất nhà hàng kích thích vị giác

V I tính liên kết với vật liệu khoáng Trang trí nội thất nhà hàng
Tính thấm ướt vật liệu khoáng : Tính thấm ướt vật liệu khoáng cùa chất kết dính phụ thuộc vào lượng các chất hoạt tính bể mạt cđ cực và tính chất của vật liệu khoáng.
Tính thấm ướt được đặc trưng bằng góc thấm ướt. Đó là ịgóc giữa bé mặt vật liệu khoáng và tiếp tuyến với bề mặt giọt hất kết dính tại ranh giới tiếp xúc với vật liệu.
Nếu góc thấm ướt càng nhọn tính thấm ướt càng tốt. Khi liu lực hút phân tử giữa chất kết dính và bề mặt vật liệu khoáng gần bằng lực hút phân tử bên trong chất kết dính. Nếu như góc thấm ướt lớn thì tính thấm ướt kém, lực hút phân tử bề mặt vật liệu khoáng yếu. vì vậy, chất kết dính càng thấm ướt tốt vật liệu khoáng thì lực hút phân tử trong chúng Bằng yếu và lực dính bám giữa chất dính kết với bề mặt vật ƯU khoáng càng mạnh.
Những vật liệu khoáng ghét nước (thấm ướt nước kém) những vật liệu dính bám chất kết dính hữu cơ tốt.
Các tính chất vật lí trên có liên quan chặt chẽ với các tính chất kĩ thuật của chất kết dính.
Cấu trúc của chất kết dinh hữu cơ
Tínhchất của chất kết dính hữu cơ phụ thuộc vào cấu trúc I của nó. Chất dính kết hữu cơ là một hệ thống keo phức tạp có cấu trúc cơ bản là cấu trúc mixen.
Trong lí thuyết mixen đối với những chất cao phân tử, Menep và Mark coi cấu trúc của chúng như một hệ thống tinh thể (mixen). Mỗi mixen là một hệ thống phức tạp bao gồm mội số lượng lớn các phán tử có phân tử lượng nhỏ bao quanh một. tinh thể bằng những lực tương hỗ. Khi lực tương hổ lớn thí mỗi một mixen là một nút của mạng. Cấu trúc mixen được collà những pha phân tán. Với bitum, pha phân tán là atfan, xunj: